DOM DEVELOPMENT KREDYTY

Weź kredyt na swoje wymarzone mieszkanie
za naszym pośrednictwem

Dowiedz się więcej


Dom Development Kredyty Sp. z o.o. będąc pośrednikiem kredytu hipotecznego oferuje kredyty hipoteczne proponowane przez banki w imieniu i na rzecz których działa. Produkty te są przygotowywane indywidualnie i specjalnie dla klientów Grupy kapitałowej Dom Development S.A.

Jako Dom Development Kredyty:

 • Zapewniamy całkowicie bezpłatną i kompleksową pomoc związaną z formalnościami towarzyszącymi zawieraniu umów o kredyty hipoteczne.
 • Udzielamy wsparcia niezależnie, obiektywnie, dopasowując warunki do indywidualnej sytuacji klienta i jego potrzeb.

Dlaczego Klienci korzystają z naszej pomocy w procesie
uzyskania kredytu hipotecznego:

 • Posiadamy specjalne oferty banków, z którymi współpracujemy przy udzielaniu kredytów
 • Dysponujemy ofertami kredytów bez prowizji i dodatkowych opłat
 • Pomagamy w skróceniu czasu oczekiwania na przyznanie kredytu
 • Zapewniamy profesjonalną opiekę dedykowanego pracownika w trakcie trwania całego procesu kredytowego (od zbadania zdolności do wypłaty kredytu)
 • Przygotowujemy wymagany przez banki komplet dokumentów dotyczących wybranego mieszkania/lokalu użytkowego
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji zakupu nieruchomości

Nasi specjaliści kredytowi zapraszają do kontaktu


Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw telefon lub email. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!

Dom Development Kredyty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, działając jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego, przedstawia poniżej ogólne informacje dotyczące umów o kredyt hipoteczny oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu uzyskania kredytu hipotecznego.

Konsument korzystający ze świadczonych przez Dom Development Kredyty Sp. z o.o. usług pośrednictwa kredytu hipotecznego może wykorzystać kredyt hipoteczny na:

 • zakup nowo nabywanej nieruchomości w stanie deweloperskim lub z wykończeniem od Spółek z Grupy kapitałowej Dom Development S.A. lub
 • wykończenie (przy zakupie lokalu mieszkalnego w stanie deweloperskim) lub
 • zakup  miejsca postojowego naziemnego lub w garażu podziemnym z boksem bądź bez lub
 • zakup komórki lokatorskiej.

Zakres zabezpieczenia kredytu hipotecznego jest każdorazowo ujęty w umowie kredytowej.

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest zawsze hipoteka na kredytowanej nieruchomości i/lub na innej nieruchomości znajdującej się na terenie RP, której konsument jest właścicielem lub którą posiada osoba trzecia.

Pozostałe formy zabezpieczeń mają charakter dodatkowy (jeśli hipoteka nie jest w pełni wystarczająca z uwagi na wartość nieruchomości w stosunku do kwoty kredytu – tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu) bądź czasowy (do chwili ustanowienia hipoteki – tzw. ubezpieczenie pomostowe).

Ponadto banki obligatoryjnie wymagają od konsumentów wykupienia ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Dla banków istotne jest posiadanie zdolności kredytowej, a więc takiej sytuacji finansowej konsumenta, która pozwala na bieżące regulowanie zobowiązań, w tym raty z tytułu zaciąganego kredytu na zakup mieszkania. Kredyt może zostać udzielony tylko wówczas, kiedy oba warunki - zabezpieczenie oraz zdolność kredytowa – zostają spełnione. Taka konstrukcja kredytu hipotecznego wynika z regulacji ustawowych oraz rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

O tym, jaki może być okres kredytowania decydują dwa elementy. Pierwszym z nich jest oferta danego banku, ograniczająca najczęściej okres do 30 lub 35 lat. Drugim jest wiek konsumentów. Tutaj zasadą jest taki okres kredytowania, aby spłata kredytu zakończyła się przed ukończeniem 70, 75 lub 80 tego roku życia przez najstarszego z kredytobiorców.

Podejmując decyzję o wyborze okresu kredytowania pamiętać należy, aby niezależnie od oceny banku, dostosować go do własnych potrzeb i możliwości, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację finansową.

W przypadku umów o kredyt hipoteczny, stosuje się jako odniesienie następujące wskaźniki referencyjne:

 • WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) dla kredytów w PLN; stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
  Administrator: GPW Benchmark S.A (od 30.06.2017) poprzednio ACI POLSKA Stowarzyszenie Rynków Finansowych.
 • EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) dla kredytów w EUR; stopa procentowa kredytów na rynku europejskim (średnia z ofert 57 banków), która jest ustalana o godzinie 11:00 w Brukseli.
  Administrator: European Money Markets Institute.
 • LIBOR (London Interbank Offered Rate) dla kredytów w: USD, EUR, CHF, GBP; stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku międzynarodowym w Londynie, która jest ustalana o godzinie 11:00 GMT.
  Administrator: ICE Benchmark Administration.

Informacje o potencjalnych konsekwencjach dla konsumenta:
Wahania stopy procentowej (WIBOR, LIBOR, EURIBOR) spowodują wzrost lub spadek wysokości raty kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej. Przy podejmowaniu decyzji, a szczególnie tych dotyczących wieloletniego kredytu hipotecznego, konsument powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe zmiany stopy procentowej. Przed zawarciem umowy bank informuje konsumentów o kosztach i ryzykach związanych z kredytem. Ryzyko podjęcia decyzji i jej konsekwencji spoczywa na konsumencie. Pozostanie związany umową, zgodnie, z którą przez kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat będzie spłacał raty kredytu.

Decydując się na kredyt hipoteczny, konsument ma możliwość wyboru pomiędzy kredytem z oprocentowaniem stałym, a kredytem z oprocentowaniem zmiennym.

Na dzień dzisiejszy większość banków oferuje kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym. Jedynie nieliczna grupa banków proponuje stałe oprocentowanie.

Oprocentowanie zmienne – stopa, według której oprocentowany jest kredyt, składa się ze stopy referencyjnej (różna w przypadku różnych walut np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR) oraz marży banku (ustalana indywidualnie przez każdy bank). Jak sama nazwa wskazuje oprocentowanie takie może ulegać zmianom w całym okresie kredytowania.

Przy oprocentowaniu zmiennym bank nie gwarantuje konsumentowi, że w całym okresie obowiązywania umowy kredytowej oprocentowanie będzie takie, jak w dniu podpisywania umowy, co za tym idzie zmieniać się będzie również wysokość miesięcznej raty kredytu. W przypadku kredytu w PLN większość banków stosuje wskaźnik WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Oznacza to, że przy WIBOR 3M rata może zmieniać się co 3 miesiące, a przy WIBOR 6M co 6 miesięcy. W zależności od wzrostu lub spadku stopy procentowej, wzrastać lub maleć będzie miesięczna rata kredytu. O zmianach stóp procentowych najczęściej decydują główne wskaźniki rynku finansowego i sytuacja gospodarcza.

Za wcześniejszą spłatę zobowiązania ze zmienną stopą procentową banki nie mogą pobierać rekompensaty po upływie 3 lat od zawarcia umowy.

Oprocentowanie stałe – stopa, według której oprocentowany jest kredyt, składa się ze stopy referencyjnej IRS oraz marży banku (ustalana indywidualnie przez każdy bank) lub ustalonego przez bank oprocentowania; oprocentowanie takie jest stałe przez pewien okres trwania kredytu.

Oprocentowanie stałe gwarantuje konsumentowi, że przez określony przez bank czas oprocentowanie (wysokość miesięcznej raty) nie ulegnie zmianie. W przypadku banków oferujących stałe oprocentowanie w oparciu o stawkę IRS, banki korzystają najczęściej ze stawek IRS 2Y lub IRS 5Y, oznacza to, że oprocentowanie może ulegać zmianom odpowiednio co 2 lub 5 lat.

W momencie, gdy bank ustala wysokość oprocentowania sam, jest to stała wartość najczęściej na pierwsze 5 lat, po tym okresie konsument zaczyna spłacać kredyt według oprocentowania zmiennego. Konsument ma zagwarantowane, że miesięczne koszty kredytu przez dłuższy czas nie ulegną zmianie.

Stawki proponowane przez banki w przypadku stałego oprocentowania są wyższe niż w produktach opartych na zmiennej stopie.

Za wcześniejszą spłatę zobowiązania ze stałą stopą procentową bank może pobierać rekompensatę przez cały okres obowiązywania stałej stopy.

Kredyt walutowy (inaczej denominowany) to rodzaj kredytu hipotecznego, w którym wysokość zadłużenia określana jest w walucie obcej, wg kursu z dnia podpisania umowy kredytowej. Inaczej mówiąc – jest to kredyt wypłacony w złotówkach, ale w umowie kredytowej wyrażony w walucie obcej. W związku z tym, że kursy walut są zmienne, konsument ponosi ryzyko, że udostępniona przez bank kwota w walucie obcej, przeliczona w dniu uruchomienia kredytu na złotego nie wystarczy na zakup nieruchomości. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy kurs waluty obcej od momentu podpisania umowy do momentu wypłaty spadnie. Analogicznie może zaistnieć sytuacja, gdzie konsument otrzyma więcej środków w walucie krajowej - jeśli kurs waluty obcej wzrośnie do dnia wypłaty.

Pewną odmianą kredytu walutowego jest kredyt indeksowany. Co do zasady, jest on zarówno udzielony jak i wypłacany w złotówkach, ale następuje tu waloryzacja do kursu waluty.

Polega ona na uzależnieniu spłaty kredytu od bieżącego kursu waluty, którą kredyt jest waloryzowany.

Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego, od lipca 2014 roku kredyty walutowe, indeksowane lub denominowane w walutach obcych, powinny być produktem oferowanym wyłącznie konsumentom uzyskującym dochody w walucie kredytu. W przypadku konsumentów (lub gospodarstw domowych) uzyskujących dochód w kilku walutach bank powinien zapewnić zgodność waluty kredytu z walutą, w której konsument (lub gospodarstwo domowe) uzyskuje najwyższe dochody z przyjmowanych do kalkulacji zdolności kredytowej, a w przypadku pozostałych walut bank powinien założyć ich deprecjację o 20%.

W materiałach, które przedstawia konsumentowi kredytodawca prezentując symulację zobowiązania znajdują się m.in.:

 • Całkowity koszt kredytu hipotecznego (CKK) – to wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt hipoteczny, w szczególności:
  a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeżeli są znane kredytodawcy
  b) koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego lub do uzyskania go na oferowanych warunkach
  - z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych i opłat sądowych ponoszonych przez konsumenta.
 • Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – całkowity koszt kredytu hipotecznego ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu hipotecznego w stosunku rocznym.

Dzięki temu, że metodologia ich obliczania (CKK, RRSO) jest jednakowa w przypadku każdego kredytodawcy i kredytu, stanowią one wielkości umożliwiające porównanie różnych ofert kredytu o takich samych parametrach.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi materiałami zamieszczonymi na stronach kredytodawców, z którymi współpracuje Dom Development Kredyty Sp. z o.o., np.:

Inne dodatkowe koszty nie ujęte w całkowitym koszcie kredytu są związane z usługami świadczonymi przez kredytodawcę lub przez podmiot trzeci za pośrednictwem kredytodawcy, a których nabycie nie jest wymagane przez kredytobiorcę do uzyskania kredytu lub uzyskania go na określonych warunkach. Ze względu na zindywidualizowany charakter umów o kredyt hipoteczny konsument jest zobowiązany każdorazowo do zapoznania się z innymi możliwymi kosztami nie ujętymi w całkowitym koszcie kredytu przygotowanymi dla niego. 

Decydując się na kredyt hipoteczny, konsument ma do wyboru dwa warianty: raty równe lub malejące. Spłacane raty składają się z części kapitałowej i odsetkowej. Kapitał to pieniądze, które konsument pożyczył od kredytodawcy, a odsetki to cena pobierana przez niego za udzielony kredyt.

Decyzję o wyborze sposobu spłaty rat należy rozpatrywać indywidualnie, najlepiej z pomocą specjalistów. Ogólnie rzecz ujmując raty malejące oznaczają niższy koszt odsetek na koniec kredytu, ale wyższe miesięczne raty w pierwszych latach kredytowania. Raty równe oznaczają wyższy koszt odsetek na koniec kredytu, ale niższe miesięczne raty, które pozostają na tym samym poziomie przez cały okres kredytowania (przy założeniu, że oprocentowanie kredytu pozostanie bez zmian).

Jeśli celem konsumenta jest zapłacenie jak najmniej odsetek na koniec okresu kredytowania to rata malejąca wydaje się dobrym rozwiązaniem. Podobnie o wyborze rat malejących może zadecydować osoba z wysoką zdolnością kredytową.

Z kolei kredyt w ratach równych oznacza niższą miesięczną ratę, co jest bezpieczniejsze dla finansów osobistych, a w przypadku pojawienia się nadwyżek finansowych konsument może kredyt nadpłacać lub spłacić wcześniej co spowoduje zmniejszenie łącznego kosztu odsetek na koniec okresu kredytowania.

Kredyt hipoteczny należy spłacać regularnie, zgodnie z podaną częstotliwością w umowie kredytowej. Powszechnie spłata rat odbywa się co miesiąc.

W okresie kredytowania wysokość rat może ulegać zmianie. Kredytodawca określa, przez jaki okres wysokość raty pozostanie niezmieniona oraz kiedy i jak często będzie ona zmieniana.

Oczywiście każdy kredyt można wcześniej spłacić w całości lub w części. Osobna kwestia to koszty związane z taką wcześniejszą spłatę. Większość banków przez pierwsze lata kredytu pobiera prowizję od kwoty, którą kredytobiorca nadpłaca. Najczęściej jest to prowizja z przedziału 1-2%.

Zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 roku, bank może pobierać rekompensatę:

 • jeśli kredyt jest oparty o zmienną stopę procentową – bank można pobrać opłatę w ciągu pierwszych 36 miesięcy życia kredytu – nie więcej niż 3% przedpłacanej kwoty
 • jeśli kredyt jest oparty o stałą stopę procentową – opłatę można pobrać w ciągu obowiązywania stałej stopy – nie więcej niż koszty banku związane z tą spłatą.

Czy taka nadpłata opłaca się? Jeżeli brakuje pomysłu lub możliwości zainwestowania pieniędzy w inny sposób, który zapewni zysk przewyższający oprocentowanie kredytu (np. kupno kolejnego mieszkania, lokaty z gwarantowanym zyskiem), to warto nadpłacić kredyt bo zmniejsza się wartość odsetek do zapłacenia bankowi.

Każdy kredytodawca przed podjęciem decyzji kredytowej sprawdza wartość mieszkania, które będzie zabezpieczeniem kredytu. Kredytodawca musi mieć pewność, że nieruchomość ta ma odpowiednią wartość w stosunku do udzielonego kredytu. W większości przypadków kredytodawcy korzystają z zewnętrznych rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonują profesjonalną wycenę nieruchomości (operat szacunkowy na warunkach ustawy o gospodarce nieruchomościami lub w formie ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości). Wówczas kredytodawca poprosi konsumenta o jej opłacenie. U części kredytodawców jest natomiast możliwość wykonania operatu szacunkowego we własnym zakresie, czyli wtedy konsument samodzielnie zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny nieruchomości. Koszt takiego operatu jest zróżnicowany w zależności od kredytodawcy i w przypadku lokalu mieszkalnego wynosi od 153 zł do 479 zł.

Bardzo istotną sprawą jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, które mogą towarzyszyć kredytom hipotecznym. Do najczęściej spotykanych należą:

Ubezpieczenie niskiego wkładu – kredytodawcy wymagają wniesienia wkładu własnego na poziomie min. 10%, 15% lub 20% ceny zakupu. Jeżeli konsument nie posiada takich środków, kredytodawca może udzielić kredytu na wyższą kwotę, ale brakującą część wymaganego wkładu własnego trzeba ubezpieczyć. Koszt tego ubezpieczenia oraz sposób jego zapłaty jest różny w zależności od kredytodawcy. U części z nich jest to jednorazowa opłata za cały okres obowiązywania ubezpieczenia (czyli do czasu spłaty wymaganego przez bank kapitału), a u części podwyższana jest marża kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe – ubezpieczenie obowiązujące od momentu uruchomienia kredytu przez kredytodawcę do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej na jego rzecz. Okres obowiązywania ubezpieczenia zależy od konkretnego przypadku. Jeżeli nieruchomość nabywana jest na początkowym etapie budowy, ubezpieczenie może obowiązywać nawet 2 lata. Jeżeli jest to mieszkania gotowe do odbioru to będzie to okres 2-3 tygodni. Koszt tego ubezpieczenia to zwykle marża wyższa o około 1% - 2% w zależności od kredytodawcy.

Ubezpieczenie od utraty pracy – korzyścią z posiadania tego rodzaju ochrony powinno być zapewnienie przejęcia przez jakiś czas spłaty zadłużenia przez ubezpieczyciela w sytuacji utraty zatrudnienia.

Ubezpieczenie na życie – ubezpieczenie, które działa w przypadku śmierci konsumenta/ów lub/i ich trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku tych zdarzeń, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania zgodnie z dyspozycją ubezpieczonego.

Ubezpieczenie nieruchomości – ubezpieczenie wymagane przez każdego kredytodawcę. Po podpisaniu aktu notarialnego nabycia mieszkania należy ubezpieczyć mieszkanie od ognia i innych zdarzeń losowych (uderzenie pioruna, zalanie, przepięcie, powódź, itp.). Zadeklarowana przez konsumenta suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość nieruchomości zaakceptowana przez kredytodawcę, wykorzystywana dla celów kredytowych.

Konsument zobowiązany jest do przestrzegania i wykonywania zobowiązań określonych w podpisanej umowie kredytowej. Niewykonanie określonych umową warunków lub ich nienależyte wykonanie może być przyczyną zmiany przez kredytodawcę zasad i warunków udzielonego kredytu. Kredytodawca ma prawo w takiej sytuacji zmienić warunki cenowe udzielonego wcześniej kredytu oraz wszcząć procedurę monitoringu. Warunki te mogą być różne u każdego kredytodawcy. Ponadto, konsument może zostać obarczony dodatkowymi kosztami finansowymi z racji wszczętych postępowań sądowych oraz egzekucyjnych w celu dochodzenia swych praw przez kredytodawcę w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania zapisów umowy kredytowej.

Jeżeli w okresie kredytowania, pojawią się trudności finansowe, należy niezwłocznie nawiązać kontakt z kredytodawcą w celu wspólnego uzgodnienia dalszych działań. Im wcześniej to nastąpi, tym większa szansa na znalezienie właściwego rozwiązania.

Mieszkanie dla młodych to program rządowy wprowadzony w 2014 roku, zaplanowany do 30 września 2018 r. W ramach tego programu państwo wesprze młode osoby udzielając im dopłaty do wkładu własnego na zakup swojego pierwszego lokum.

O takie dofinansowanie do zakupu mieszkania może ubiegać się osoba, która:

 • nie posiada/nie posiadała na własność (współwłasność) innej nieruchomości mieszkaniowej (wyjątek: osoby/rodziny posiadające trójkę i/lub więcej dzieci), a także nie jest/nie była osobą ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
 • nie przekroczyła wieku 35 lat (w przypadku osób będących w związku małżeńskim pod uwagę brany jest wiek młodszej osoby; wyjątek: osoby/rodziny posiadające trójkę i/lub więcej dzieci),
 • chce zaciągnąć kredyt, którego wysokość będzie równa co najmniej 50% ceny mieszkania, a czas, na który kredyt zostanie zaciągnięty będzie nie krótszy niż 15 lat. Kredyt musi być zaciągnięty w walucie polskiej, a nieruchomość musi się znajdować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie jest najemcą lokalu mieszkalnego i/lub nie posiada do niego lokatorskiego prawa, w przeciwnym wypadku powinna ona, w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu własności mieszkania lub jej przeniesieniu, rozwiązać umowę najmu i/lub zrzec się prawa do danego lokum,
 • jeśli beneficjent nie ma wystarczającej zdolności kredytowej umowę mogą podpisać jego zstępni: rodzice, ojczym, macocha, teściowie, rodzeństwo.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości posiadanych dzieci i przedstawia się to następująco:

 • 10 % dopłaty do wkładu własnego mogą otrzymać osoby samotne i małżeństwa bez dzieci.
 • 15 % dopłaty do wkładu własnego mogą otrzymać osoby i małżeństwa wychowujące co najmniej jedno dziecko:
  • małoletnie,
  • pobierające zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • uczące się i mające nie więcej niż 25 lat. 
 • 20 % dopłaty do wkładu własnego mogą otrzymać osoby i małżeństwa wychowujące dwoje dzieci
 • ​30 % dopłaty do wkładu własnego mogą otrzymać osoby i małżeństwa wychowujące troje i więcej dzieci
 • Dodatkowe 5 % dofinansowania na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu mogą otrzymać osoby i małżeństwa, którym w ciągu 5 lat od zaciągnięcia kredytu urodzi się (lub zostanie przysposobione) trzecie i każde kolejne dziecko.
 • Dopłata jest liczona na podstawie wskaźnika wyznaczonego dla danej lokalizacji.
 • Dofinansowanie wkładu własnego wyrażone w procentach jest iloczynem średniej wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla wybranej lokalizacji oraz powierzchni użytkowej mieszkania. W przypadku, gdy powierzchnia mieszkania przekracza 50m2, na potrzeby obliczania dofinansowania przyjmuje się tę wartość graniczną.

Po nowelizacji ustawy w 2015 r. możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego na:

 • zakup mieszkania na rynku pierwotnym,
 • uzyskanie prawa własności mieszkania (lokal mieszkalny, dom jednorodzinny) na podstawie podpisanej umowy o budowę lokalu ze spółdzielnią mieszkaniową,
 • zakup nieruchomości mieszkaniowej na rynku wtórnym.
  • Cena zakupu mieszkania nie może przekroczyć kwoty będącej iloczynem powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położona jest dana nieruchomość oraz współczynnika:
   - w wysokości 1,1 - dla mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym, w tym od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
   - w wysokości 0,9 - w przypadku nabycia nieruchomości z rynku wtórnego.
  • Dofinansowanie w ramach rządowego programu można otrzymać na mieszkanie o powierzchni do 75 m2 (wyjątek: do 85 m2 dla osób/rodzin posiadających trójkę i/lub więcej dzieci).

Więcej informacji na temat programu Mieszkanie dla młodych znajduje się pod adresem:
https://www.domd.pl/mdm

Dom Development Kredyty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawieinformuje, że przedstawione powyżej informacje mają charakter wyłącznie ogólny i stanowić mają ułatwienie dla konsumenta w zrozumieniu procesu uzyskania kredytu hipotecznego. Konsument korzystający ze świadczonych przez Dom Development Kredyty Sp. z o.o. usług pośrednictwa kredytu hipotecznego, otrzyma ponadto w każdym czasie, przygotowane dla niego precyzyjne i zrozumiałe informacje ogólne dotyczące konkretnej umowy o kredyt hipoteczny.

Najczęściej zadawane pytania:

Zakup mieszkania należy rozważać biorąc pod uwagę możliwości finansowe, które podczas spotkania pomoże określić pracownik ds. kredytów hipotecznych z Dom Development.

Na spotkanie należy przygotować następujące informacje:

 • ilość osób w gospodarstwie domowym
 • wiek kredytobiorców
 • wysokość dochodu netto w zależności od formy zatrudnienia
 • informacje na temat zobowiązań: wysokość rat posiadanych kredytów, wysokości przyznanych limitów w kontach i kartach kredytowych, wysokość innych stałych miesięcznych kosztów
 • informacje o posiadanych środkach, które chcesz przeznaczyć na wkład własny

Kredyt hipoteczny przyznawany jest na konkretne mieszkanie, więc konieczny jest wcześniejszy jego wybór.

Dokumenty, które są niezbędne, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny to:

 1. dokumenty ogólne, m.in.: dowód osobisty, dokumenty identyfikujące i potwierdzające stan cywilny kredytobiorcy, umowa w formie aktu notarialnego stwierdzająca rozdzielność majątkową
 2. dokumenty finansowe, m.in.: PIT za ostatni rok podatkowy, zaświadczenia o dochodach, umowy zlecenia lub o dzieło, wyciągi z rachunków
 3. dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych, m.in.: kopie umów i dowodów ostatnich płatności lub zaświadczenia z banku o dokonaniu całkowitej spłaty zobowiązania.

W trakcie analizy bank może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, które dadzą pełniejszy obraz sytuacji konsumenta.

Przeciętnie okres ubiegania się o kredyt hipoteczny trwa około 3 tygodni i różni się w zależności od banku. Zdarza się jednak uzyskać kredyt w dużo krótszym czasie.

Na każdym jego etapie nasz pracownik Dom Development udzieli pomocy, a ponadto odpowie na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Biorąc kredyt w Dom Development S.A. a nie w banku można uzyskać:

 • przygotowane indywidualnie i specjalnie oferty kredytów hipotecznych
 • porównanie wielu kredytów w kilka chwil
 • sprawną i kompleksową obsługę – od momentu złożenia wniosku kredytowego do uruchomienia kredytu
 • gwarancję zwrotu wpłaconych środków do dewelopera, w przypadku nie uzyskania kredytu
 • niezależne, profesjonalne wsparcie eksperta
 • bezpieczeństwo obsługi kredytowej

Podkreślić należy, że współpraca z Działem Kredytowym dewelopera jest w pełni bezpłatną usługą.

Kwota kredytu jest uzależniona od ceny zakupu oraz wkładu własnego. Od ceny mieszkania należy odjąć wnoszony wkład własny i w ten sposób zostanie wyliczona kwota kredytu.

Wkład własny są to środki finansowe (gotówka) klienta wnoszone na poczet zakupu nieruchomości. Od 2017 roku banki, zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego standardowo wymagają przy kredytach mieszkaniowych 20-procentowego wkładu własnego. Jednak w praktyce można kupić mieszkanie mając 10-procentowy wkład własny wybierając taki bank, który pozwoli ubezpieczyć pozostały brakujący wkład własny.

Marża jest zyskiem banku i w dużej mierze zależy od polityki cenowej prowadzonej przez poszczególne banki. Stanowi element konkurencyjności danej oferty. Marża wskazana w umowie kredytowej obowiązuje w całym okresie spłaty kredytu. Stąd też istotne pozostaje sprawdzenie kształtowania się m.in. jej wysokości przed dokonanie wyboru kredytu.

elementy, które pozwalają obniżyć marżę i uzyskać niższe oprocentowanie, a co za tym idzie zapłacić niższą ratę kredytu hipotecznego. Należą do nich: wysokość wkładu własnego, kwota kredytu, terminowe obsługiwanie dotychczasowych kredytów, stabilne dochody, wykupienie dodatkowych produktów np. konta, karty kredytowej.

Zdolność kredytowa to maksymalna kwota zobowiązań finansowych, jaka może zostać zaakceptowana przez bank, niezagrażająca ich terminowej obsłudze. Uzależniona jest przede wszystkim od wysokości osiąganego dochodu, jego źródła, posiadanych zobowiązań kredytowych oraz kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Będzie tym wyższa, im wyższe i bardziej stabilne dochody oraz im niższe aktualnie posiadane zobowiązania i koszty utrzymania. Należy pamiętać, że analizując zdolność kredytową banki wezmą pod uwagę sytuację całego gospodarstwa domowego, a więc zarówno dochody i zobowiązania obojga małżonków, jak i koszty utrzymania dzieci, mieszkania itp. Zdolność kredytowa może się różnić w poszczególnych bankach, w zależności od przyjętych przez bank metod kalkulacji. Wbrew powszechnej opinii wartość posiadanej nieruchomości lub innych składników majątku nie powoduje zwiększenia zdolności kredytowej. Niemniej jednak, jako dodatkowe zabezpieczenie może umożliwić zaciągnięcie kredytu na 100% wartości nieruchomości, uatrakcyjnić warunki cenowe kredytu lub poprawić ocenę ogólną danej transakcji w oczach banku.

Brak zobowiązań kredytowych w przeszłości w żaden sposób nie wyklucza możliwości podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej przez bank. O przyznaniu lub odrzuceniu wniosku kredytowego decyduje wiele czynników: wysokość dochodu, jego stabilność, wysokość wkładu własnego oraz ocena wartości zabezpieczenia, wiek kredytobiorców, ale przede wszystkim zdolność kredytowa oraz wiarygodność kredytobiorców. Posiadanie historii kredytowej pozwoli bankowi ocenić klienta, a głównie czy terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe. Jest to więc doskonałe, obiektywne narzędzie, wykorzystywane przez banki do oceny wiarygodności i solidności. Brak takiej historii jest dla banku pewnym utrudnieniem, co może skutkować dłuższą analizą lub koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów, pozwalających bankowi oszacować ryzyko w inny sposób. O ile posiadanie historii kredytowej, dokumentującej prawidłową obsługę zobowiązań działa „in plus” o tyle jej brak nie stanowi przeszkody w pozytywnej ocenie kredytowej.

W kalkulacji zdolności kredytowej banki przyjmują dochody, które są odpowiednio udokumentowane. Źródłem dochodu mogą być umowy o pracę (zarówno na czas określony jak i nieokreślony), kontrakty, umowy zlecenia lub o dzieło, działalność gospodarcza, najem nieruchomości, dochody z rolnictwa a także wynagrodzenie z tytułu pełnienia określonych funkcji w organach spółek. Dokumentami dodatkowymi mogą być również umowy o pracę, umowy handlowe, umowy najmu lub np. kontrakty, które dadzą pełniejszy obraz sytuacji finansowej. Istotne jest to, że zakres dokumentów dla poszczególnych form uzyskiwania dochodu zależy od konkretnego banku oraz Twojej sytuacji.

W analizie zdolności kredytowej ważnym czynnikiem dla banku jest stabilność osiąganego dochodu. Za najbardziej stabilne będą uważane więc dochody osiągane z tytuł umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W takich przypadkach najczęściej wystarczy 3 lub 6 miesięczny okres zatrudnienia. Dla umów zawartych na czas określony, oprócz okresu uzyskiwania dochodu, istotny będzie również pozostały czas trwania umowy (dobrze jeśli wynosi on co najmniej 6 miesięcy) oraz to, czy jest to pierwsza, czy też kolejna umowa zawarta z pracodawcą. W przypadku umów zlecenia / o dzieło, minimalnym okresem uzyskiwania dochodów jest najczęściej 12 miesięcy, przy czym są szanse na uwzględnienie dochodu już przy 6 miesięcznym okresie zatrudnienia. Dla dochodów uzyskiwanych z tytułu samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, minimalny okres to 12 miesięcy. Wyjątkiem jest tu tzw. samozatrudnienie. Przy stałej umowie współpracy z jednym podmiotem gospodarczym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, okres ten może być krótszy.

Poziom dochodów nie jest jedynym wyznacznikiem wysokości kredytu hipotecznego. Każdy bank ma nieco inne zasady przyznawania kredytów, przy czym jedną z wielu różnic jest inaczej obliczana zdolność kredytowa.

Każdy bank ustala zdolność kredytową według własnego wzoru zaszytego w kalkulatorze bankowym. Zdolność będzie zależała m.in. od wieku kredytobiorcy, wkładu własnego, jego zobowiązań kredytowych, rodzaju osiąganych dochodów, a nawet czasu ich uzyskiwania. Wahania są bardzo duże dlatego w takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy eksperta kredytowego w Dom Development, który sprawdzi zdolność w większej ilości banków.

Kredyt na wykończenie jest w tej samej cenie ( posiada takie samo oprocentowanie) co kredyt główny. Kwotę na wykończenie klient otrzymuje z banku po przedstawieniu Protokołu Technicznego Odbioru Lokalu oraz wydaniu dyspozycji uruchomienia transzy.

Robiąc kosztorys należy pamiętać, iż bank może udzielić kredyt na jedynie wybrane elementy wyposażenia mieszkania, które będą na stałe związane z mieszkaniem (np. na wszystkie materiały budowlane, sanitariaty i meble pod zabudowę). Rozliczenie wykończenia musi być udokumentowane w postaci faktur oraz lub zdjęć; nie wszystkie banki wymagają faktur.

Ze środków kredytu hipotecznego nie sfinansuje się żadnych elementów wyposażenia, które stanowią mienie ruchome i nie są na stałe zintegrowane z mieszkaniem np. kanapa, czy telewizor.

Tak, w trakcie spłaty kredytu można kogoś odpisać lub dopisać do kredytu. Ale zanim bank podpisze stosowny aneks do umowy kredytowej zbada obecną sytuację finansową oraz prawną kredytobiorcy/kredytobiorców, aby mieć pewność iż osoba/osoby pozostające z kredytem będą w stanie samodzielnie spłacać zobowiązanie. Nawet, gdy małżonkowie dzielą swój majątek dobrowolnie lub sądownie, to podział ten nie dotyczy wspólnie zaciągniętych długów i zobowiązań, więc dla banku eksmałżonkowie pozostają współkredytobiorcami.

Nie trzeba być małżeństwem, aby ubiegać się o kredyt. Dla banku nie ma znaczenia, czy współkredytobiorcy są w związku małżeńskim i czy nabywają nieruchomość do wspólnoty ustawowej. Ważne dla banku jest to, iż są współkredytobiorcami i są odpowiedzialni w sposób solidarny za terminową obsługę zobowiązania. Dotyczy to również innych relacji. Ogólnie rzecz biorąc każdy właściciel mieszkania musi być kredytobiorcą, ale nie każdy kredytobiorca musi być właścicielem mieszkania. Przykładowo, gdy rodzice chcą kupić mieszkanie dla pełnoletniego dziecka, które nie posiada żadnego dochodu, kredytobiorcami są rodzice i dziecko. Jednocześnie właścicielem mieszkania może być tylko dziecko.

Pliki do pobrania: